Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

Jeśli reprezentujesz:

 • przedsiębiorstwo, którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000,00 EUR (5.293.440,00 PLN),
 • spółkę kapitałową (z ograniczoną odpowiedzialnością  lub akcyjną, w tym również w organizacji),
 • spółkę osobową prawa handlowego (spółkę jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną, w tym również w organizacji)

to wiesz, że jest ono zobligowane (mocą ustawy o rachunkowości) do prowadzenia księgi handlowej.

Prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem bardzo złożonym i czasochłonnym. Wymaga przy tym ciągłego śledzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz dużego doświadczenia by zapewnić wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Dlatego też w tym przypadku istotnym jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, gdzie sprawy te prowadzone są przez doświadczony zespół pracowników, a odpowiedzialność za rzetelność ksiąg rachunkowych spoczywa również na biurze rachunkowym. Biuro Rachunkowe TAUSYSTEMS Sp. z o.o. stworzy dla reprezentowanej przez Ciebie firmy politykę rachunkowości w tym zakładowy plan kont i dokładnie zaewidencjonuje wszystkie operacje gospodarcze, należności i zobowiązania. Zaprowadzi szczegółowe ewidencje dotyczące wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.

W zakresie prowadzenia księgi handlowej proponujemy:

Prowadzenie (sprawdzając dokumenty źródłowe pod kątem ustawy o rachunkowości):

 • księgi głównej,
 • ksiąg pomocniczych,
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji VAT,
 • ewidencja wyposażenia;

Obliczanie:

 • obliczanie wysokości podatku dochodowego,
 • obliczanie podatku VAT;

Sporządzanie i (opcjonalnie) wysyłanie:

 • deklaracji podatkowych,
 • deklaracji ZUS,
 • przelewów z tytułu zobowiązań publiczno – prawnych,
 • miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawozdań rocznych.

Zasady prowadzenia ksiąg handlowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.)